Informació al contribuent

Informació al contribuent

Calendari del contribuent 2021

Els períodes de pagament són els següents:

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
Del 30/06/2021 al 31/08/2021


IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA
Del 30/06/2021 al 31/08/2021


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del 30/07/2021 al 30/09/2021


IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
Del 31/03/2021 al 31/05/2021


SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Durant els dos mesos següents a la liquidació de cada trimestre natural

ESCOMBRARIES

Durant els dos mesos següents a la liquidació de cada trimestre natural

CLAVEGUERAM

Durant els dos mesos següents a la liquidació de cada semestre natural

CEMENTIRI

Mes de maig

RESERVA VIA PÚBLICA (GUALS)

Mes de maig

ESCOLA BRESSOL

Dins de la primera setmana del mes següent

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

Mes de maig

 

 

Subscriure a