Arranjament camí de les Eres

30/11/2020

Arranjament camí de les Eres

L'Ajuntament informa que durant els propers dies s'arranjarà el camí de les Eres, es preveu que els treballs duraran 2 setmanes.

El Preu total per realitzar els treballs és de 18.586,92 Euros

El camí que ens ocupa, que anomenen en esta obra “Camí del Coll de les Eres”, pertanyent aquest a la xarxa general de camins
del municipi de Pinell de Brai.

Per l’arranjament del ferm dels camins es preveu:

  • Reperfilat de la secció dels camins amb l’aportació del material adequat on s’escaigui.
  • Enderroc dels elements de vialitat existents en mal estat
  • Nova execució de paviments de mescla bituminosa 

S'informa a tots els veïns i veïnes que haguen d'accedir a esta zona, no ho podran fer mitjançant el tram de camí marcat en la seguent imatge: