Convocatòria Ple ordinari 4/2021

24/05/2021

Convocatòria Ple ordinari 4/2021

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 4/2021

 

Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al proper 27 de maig de 2021, a les 20:00, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.

 

ORDRE DEL DIA

 

Alcaldia

1. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple ordinari 3/2021

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 93 al núm. 164 de 2021

3. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local núm. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021

 

Secretaria

4. Aprovació Pla d'ordenació forestal 2019-2034

5. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Pinell de Brai per a la seva adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

6. Conveni de col·laboració pel finançament del primer curs de sensibilització dels alumnes de l'Escola de Música Municipal de Benissanet

7. Adhesió al Protocol d'abordatge de les violències sexuals en els espais públics d'oci de la Terra Alta

 

Intervenció

8. Dació de compte del decret de liquidació del pressupost de l'exercici 2020

9. Dació de compte de l'informe resum del control intern exercici 2020

10. Dació de compte del Pla anual de control financer

11. Dació de compte de l'informe de morositat anual de l'exercici 2020

12. Dació de compte de l'informe de control de les despeses pendents d'aplicar al pressupost

13. Aprovació inicial modificació del pressupost 3/2021

 

Informació d’alcaldia

14. Informació d’alcaldia

 

Precs i preguntes

15. Precs i preguntes

 

La secretària,

Salomé Fortuño Acero