Estació de transferència del Pinell de Brai

28/10/2020

Estació de transferència del Pinell de Brai

Les estacions de transferència són instal·lacions on els residus es compacten per fraccions per a ser traslladats a les plantes de tractament mitjançant camions d’elevada capacitat. 

La funció de les citades instal·lacions és evitar que els camions de recollida domiciliària de residus sòlids urbans hàgen de cobrir grans distàncies, optimitzant així els mitjans humans i mecànics.

HorariTots els dissabtes de 11 h a 13 h

En cas justificat de no poder fer l’abocament de residus en l’horari establert dels dissabtes, cal que us poseu en contacte amb les oficines municipals per concretar dia i hora i facilitar així la correcta gestió.

 

La gestió de runes i residus de la construcció

En el cas de la gestió de runes i residus de la construcció et pots dirigir a les oficines municipals, i en coordinació amb la brigada municipal, es facilitarà dia i hora per fer la gestió de residus en horari laboral de dilluns a divendres.

------

QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER ABOCAMENTS A L’EXTERIOR DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA O SENSE LA PRESÈNCIA D’UN OPERARI DE LA BRIGADA MUNICIPAL. (Davant les actituds incíviques ens veurem obligats a emprendre accions al respecte i aplicar les sancions corresponents segons la normativa vigent)