Obres de millora al cami de les Portelles - ACTUACIONS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI (TERRA ALTA)

24/09/2020

Obres de millora al cami de les Portelles - ACTUACIONS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI (TERRA ALTA)

La gestió forestal a les àrees climàtiques mediterrànies té un doble benefici. Per un costat, la millora de les masses arbòries que permeten un millor desenvolupament del propi ecosistema, i per un altre costat, esdevé un eina important per a la prevenció d’incendis forestals.   
 
Un cop analitzada la situació actual, l’Ajuntament, conjuntament amb els tècnics del DARP i del COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) decidiren tirar endavant les actuacions de prevenció i extinció d’incendis al terme municipal.  
 
​Es tracta de la millora del camí que connecta el paratge de les Portelles amb el de les Lluminàries, que actualment té un elevat grau de deteriorament degut a la orografia de la pista i al tipus de material del camí. També pretén millorar el camí dels Algars amb el formigonat en un tram puntual.  
 

El Preu total per realitzar els treballs és de 24.767,16 Euros   

 
​Les actuacions que es proposen son: 
 
- Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis: arranjament del vial deteriorat que transcorre entre el paratge de les Portelles i les Lluminàries. 
 
- Construcció d’obra civil per al manteniment de vials: formigonat en un tram puntual del camí dels Algars.  ​
 

​Accions:

  •   Neteja de la secció de servei 
  •   Ampliació de la plataforma     ​
  •   Millora i refinat del ferm 
  •   Millora dels elements de drenatge      

 

​S'informa a tots els veïns i veïnes que haguen d'accedir a esta zona, que ho hauran de fer utilitzant el camí de les Solanes durant els propers dies